2021,July 29,Thursday

한 눈에 베트남어가 보인다(통신사 문자메세지)

Mobi, Vina, Viettel 호찌민에서 우리들과 가장 친한 친구들.
아주 친절하고 다정한 친구가 있어요. 게다가 몹시 성실합니다. 문자를 정말 자주, 꼬박꼬박 보내주어요. 심지어 제가 답을 한번도 안 하는데도 말이죠. 베트남에서 알게 된 친구인데 벌써 수년째 문자를 보내오네요. 남편보다 이 친구 문자가 더 많아요. 엄청 친한 사이 같은데, 문제는 보내온 내용을 제가 전혀 몰라요. 참으로 안타깝죠. 뭔가 숫자 암호로 선물도 보내 주는데 어떻게 받는지 몰라서 선물도 제대로 못 받아요. 옆집 사는 이웃은 친구가 VINA 씨 라네요. 그 친구도 저랑 상태가 같아요. Mobi씨,vina씨,viettel씨의 암호 같은 문자를 해독해 주세요. 제발요~

통신사별 내용은 상이합니다.
알지 못했던 용어 풀이로 궁금증 타파 들어갑니다!

 

요금편
메인 계좌 잔액, 보너스 잔액이 달라요.
잔액확인을 미리미리 하셔서 급한 용무시 전화가 불통되는 낭패를 피하세요.

TK KM2V cua Quy khach chi con **VND
고객님의 보너스 잔액이 **VND 입니다.
TK KM2V : 이벤트로 받은 보너스 잔액

So du TK chinh cua quy khach bang **VND
현재 고객님의 메인계좌 잔액은 **VND입니다.
TK chinh : 고객이 직접 충전한 잔액

Tai khoan chinh cua quy khach sap het han
고객님의 메인 계좌가 곧 종료됩니다.
Tai khoan = TK

Tai khoan goc cua Quy khach hien con duoi 1000d, Quy khach vui long nap them tien vao tai khoan de khong bi gian doan dich vu.
고객님의 메인 계좌 잔액은 지금 1000동 이하 밖에 없습니다. 서비스가 중단되지 않게 카드 충전 하세요.

 

할인&행사편
50%할인으로 추가로 받은 금액은 함정이 있어요. 같은 통신사끼리만 사용할 수 있지요.
KM2(비나), KM2V(모비), KM noi mang(비엣텔)에 돈이 아무리 많아도 다른 통신사와는 사용할 수 없어요.

(QC) MobiFone kinh bao: Chi can su dung cuoc tu 10,000 dong/tuan trong thoi gian tu **~**/*/2017, Quy khach se duoc tang 50% gia tri the nap dau tien su dung trong 30 ngay (Nap the trong ngay */*/2017) va co hoi trung thuong Samsung Galaxy S8, Iphone6 32G, Voucher mua hang tai CH Mobifone. L/h: 9090
(광고) 2017년 *월 **일~**일까지 10,000동 이상 요금 사용 시, *월**일 충전하실 경우 50% 할인 혜택을 받을 수 있습니다. 또한 ‘Samsung Galaxy S8, iphone 6 32G, ‘모비폰 상품권’ 당첨의 기회까지 잡아가세요.

MobiFone TANG NGAY 50% gia tri the nap trong ngay **/*/2017. Chuong trinh chi ap dung cho thue bao nhan duoc tin nhan.
2017년*월 **일에 카드충전 하시면 50% 할인이 적용됩니다. 이 프로모션은 문자를 받은 고객만 해당됩니다.

(QC) MobiFone TANG NGAY 50% gia tri the nap khi Quy khach den Cua hang MobiFone(170C Quang Trung Q.Go Vap) tham quan mua sam vao NGAY THU 6 HANG TUAN trong thang */2017
(광고) 2017년 *월 매주 금요일에 모비폰 매장(170C Quang Trung Q.Go Vap)에 방문하시면 카드충전 시 50% 할인이 적용됩니다.

MobiFone KHUYEN MAI TRUC TUYEN ngay **/*/2017. Nhan them nhieu phan qua hap dan khi nap tien qua ung dung mien phi MobiFoneNext.
2017년*월**일 온라인 충전 할인 프로모션. 무료 어플 MobiFoneNext를 다운로드 설치해 충전도 하고 보너스까지 받아가세요.

 

광고편
‘FB-페이스북’ ‘XM70-모비 특별 프로모션’ ‘YT-유투브’ ‘DKA-하루 특별 보너스’ 이런 영문들은 소셜미디어 관련 할인상품이나 특별 이벤트 내용을 위한 깜짝 광고예요.

(QC) De luot FACEBOOK MIEN PHI 3G/4G va co them 100MB truy cap INTERNET trong 24h, Hay soan FB gui 999 de nhan UU DAI. CUOC 3000d/ngay.
(광고) 999로 ‘FB’라고 문자를 보내면 24시간 Facebook접속 시 무료로 100MB를 이용할 수 있는 혜택을 드립니다. 하루 3000동으로 신청가능.

(QC) MobiFone thong bao: Tang 30p goi TB noi mang 100% MIEN PHI ngay hom nay. Soan DKA gui 9899 de nhan uu dai. Sau km cuoc goi ngay 2000d.
(광고) 9899로 ‘DKA’라고 문자를 보내면 즉시 하루동안 무료로 30분 통화가 가능합니다. 하루 2000동으로 신청 가능.

의류 (VMG2)TT NEM-BUNG NO CO HOI
MUA SAM, Bo sung 50.000 hang Uu dai 50%++ toan bo SP MOI NHAT.DONG GIA 99-199 kem MUA 3tang 1.Tu 19.12.Tu choi QC,soan NO gui 9241
TT NEM 가게 – 쇼핑 기회 폭발. 새 품목 50만 개 추가. 모든 품목에 50%부터 할인 적용. 9만9000~19만9000 동 균일가로 판매 및 3 플러스 1 행사. 광고 메시지 차단은 9241 에 ‘NO’라는 메시지를 보내세요.

부동산  Ban 100 Suat Duy Nhat Nha Pho BietThu Trieu Do Ven Song SG TrungTam Thu Thiem,Tien Ich 5*,SHR,BIDV Bao Lanh Theo Tien Do. Nhan CK 2-18%. LH: 0908 497 849
사이공 강변, 투티엠 중심부에 위치한 백만달러짜리 빌라 100채 판매. 5성급 편의시설. SHR, BIDV에서 보증합니다.

신발 (VMG2)ALDO End of Season Sale bat
dau tu hom nay! Tan huong mua sam BST Thu Dong voi uu dai giam gia len den 50% toan bo he thong cua hang ALDO. LH: 02838247053 .Tu choi QC,soan NO gui 9241
ALDO 연말 할인 행사가 오늘부터 시작! ALDO 모든 지점에서 50% 할인 혜택으로 가을·겨울 콜렉션을 즐기세요. 02838247053으로 연락하세요. 광고 문자 차단 신청은 9241에 ‘NO’라고 메시지를 보내세요.

 

단어풀이

요금 관련 단어
Quy khach 고객/  Cuoc phi 요금 / So du 잔액 / Het han 종료되다 / TK(=Tai khoan chinh) 충전 잔액

할인&행사 관련 단어
KM(=khuyen mai) 할인/ Tin nhan 문자 / Chuong trinh 프로모션 / Den cua hang 매장 방문 / Phan qua 보너스 / Nap tien 충전 / Uu dai 혜택 / Bo sung 추가

광고 관련 단어
QC(=Quang cao) 광고 / Soan(=Goi tin nhan) 문자 보내다 / Goi ~~ ~~번호로 / Truy cap 접속 / DKA(=Dang ki A) A요금 신청 / FB(=Face Book) 페이스북 / Bao Lanh 보증

▶ 영어 문자 서비스 신청: ‘091’에‘NNE’라고 메시지를 보낸다
▶ 광고 문자 차단 신청: ‘9241’에‘TC’라고 메시지를 보낸다.
▶ 자신도 모르게 신청된 서비스 확인: ‘994’에 ‘KT’라고 메시지를 보낸다.
▶ 999, 090, MobiFone, MobiFoneHCM외의 번호로 수신된 문자는 스팸일 가능성 多

통신사 문자 차단 신청 : ‘199’에 ‘TC’또는 ‘TC1’이라고 메시지를 보낸다.
(TC : 모든 문자 차단/TC1: 할인 프로모션 문자 차단/TC2: 데이터 패키지 문자 차단/TC3:일반 광고 문자 차단/TC4:지원 서비스 문자 차단)
할인 프로모션 날짜 미리 확인 : *198# +통화버튼
잔액 확인 : *101# + 통화버튼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.