2022,May 27,Friday

Learn ‘Mất’

베트남어를 배우면서 초기에 관심을 가지게 되었던 주요 동사가 셋이 있다. Hết, Còn, Mất 이 바로 그들인데 이유는 셋 모두 자주 만나는 단어이면서 다의어인 데다가 우리에게는 익숙하지 않은 방법으로 쓰이기 때문이다. 재미있게도 베트남어 사전에는 Còn의 반의어가 Hết과 Mất이라고 나와 있다. 오늘은 Mất에 대해서 살펴 보기로 한다.

베한 사전을 찾아보면 ‘사라지다’, ‘잃다’, ‘시간이 걸리다’, ‘돈이 들다’, ‘죽다’ 라고 되어 있을 것이다. 서로 큰 관련이 없어 보일지 몰라도 이러한 것들을 공통적으로 관통하는 것이 바로 ‘더 이상 존재하지 않는다’ 라는 의미이다.
더 이상 존재하지 않으므로 ‘사라지는’ 것이고, 내게 더 이상 존재하지 않으므로 ‘잃는’ 것이고, ‘시간이 걸리고’ ‘돈이 드는’ 것은 시간과 돈이 더 이상 존재하지 않는 것이고, ‘죽는’ 것도 바로 더 이상 존재하지 않는 것이다.

여기서 한 가지 유의할 점이 있다. 바로 Mất의 주어에 대해서이다. 위에서 언급한 것 중 ‘사라지다’와 ‘죽다’의 경우는 색다른 점이 없다.
Bố tôi mất năm 1969.
우리 아버지는 1969년에 돌아가셨다.

죽은(돌아가신) 주체가 우리 아버지 임으로 Bố tôi 를 주어로 사용한다. 그런데 ‘잃다’, ‘시간이 걸리다’, ‘돈이 들다’ 의 경우에는 조금 달라진다.

Tôi (bị) mất một quyển sách.
나는 책을 한 권 잃어 버렸다.
Tôi làm bài tập mất hai tiếng.
숙제하는데 2시간 걸렸다.
Tôi đi sửa xe mất tới hơn 1 triệu.
차 수리하는데 백만동 넘게 들었다.

여기에서는 ‘더 이상 존재하지 않는’ 책, 시간, 돈을 주어로 하지 않고 그것들이 속한 ‘나’를 주어로 사용하는 점에 유의해야 한다. 사실 이러한 표현 방법은 Hết과 Còn 에서도 마찬가지로 나타나는 것으로 베트남어 특유의 사고 체계인 것 같다.

① 사라지다
Sao băng chỉ xuất hiện vài giây rồi biến mất.
유성이 몇초동안 나타났다가 사라졌다
Chú chim vỗ cánh bay mất.
새가 날개를 퍼덕이며 날아가 버렸다
(chim을 의인화해서 chú라고 표현)

② 잃다
Họ cảm thấy họ chẳng có gì để mất.
그들은 잃을 게 없다고 느꼈다
Không được uống rượu kẻo thuốc mất tác dụng. 술을 드시면 안됩니다.
그렇지 않으면 약이 효력이 없습니다

③ 시간이 걸리다
Chuyến đi phải mất một ngày.
가는데 하루 걸려야 한다
Mất 1 tiếng tôi mới tới được chỗ làm.
한 시간 걸려서야 직장에 도착할 수 있었다

④ 돈이 들다
Tớ mất cả tháng lương cho cái điện thoại mới này đấy.
신형 휴대폰을 사기 위해 한달 치 월급을 써버렸다

⑤ 죽다
Ông ấy mất hồi sáng nay.
그가 오늘 아침에 죽었다
Xin đừng nhắc đến người đã mất trước mặt gia đình họ.
그의 가족들 앞에서 죽은 그 사람에 대해 언급하지 마세요

⑥ 그 외에 극도의 감정을 표현하기도 한다.
우리말의 ‘…해 죽겠다’ 를 연상하면 된다.
Buồn quá đi mất!
매우 슬프다 (슬퍼 죽겠다)
Sướng phát điên lên mất!
매우 기분이 좋다 (좋아 죽겠다)

마지막으로 mất과 함께 결합되는 빈출 표현들을 몇 가지 정리해 보자.

Quên mất (잊어 버리다), ngủ mất (잠들어 버리다), ăn mất (먹어 버리다), yêu mất (사랑에 빠지다),
đi mất (가버리다), về mất (돌아가 버리다).

그런데 mất ngủ 는 ‘잠을 못이루다’ 로 완전히 다른 뜻이 되므로 유의해야 한다.

말이 나온 김에 한 가지 더 부연하면 ‘잊어버리다’에는 quên mất, quên hết, quên sạch 이 있는데 quên mất 보다 quên hết 이, quên hết 보다 quên sạch 이 표현의 강도가 더 높다고 한다.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.