2024,February 25,Sunday

Learn Vietnamese ‘Cho’

영문법 체계를 빌어서 말한다면 cho는 동사와 전치사의 성격을 함께 가지고 있으며 사역동사의 역할도 한다. 이런 점이 처음에는 매우 낯설게 느껴졌는데 생각해 보니 중국어에서도 gei(給) 라는 단어가 유사한 역할을 한다. 확실히 문법적으로 보면 베트남어와 중국어는 꽤 가까운 것 같다.

용례 별로 예문을 보면서 상세히 알아 보자.

1) ‘주다’ ‘cho A B’는 ‘A에게 B를 주다’ 가 된다.

Mẹ cho tôi tiền tiêu vặt.
엄마가 내게 용돈을 주셨다.
Cô giáo cho bài viết của tôi 7 điểm.
여선생님이 작문 문제에 7점을 주셨다.
Sếp cho tôi 1 tuần để hoàn thành dự án này.
보스가 내게 그 프로젝트를 완성하는데 1주일을 주었다.

user image

2) ‘…에게’
이 때는 2가지 방법으로 말할 수 있다. cho는 간접목적어를 유도하게 되는데 간접 목적어가 직접 목적어보다 앞에 올 수도 있고 뒤로 갈 수도 있다.

Mẹ đưa tiền tiêu vặt cho tôi.
Mẹ đưa cho tôi tiền tiêu vặt.
엄마가 내게 용돈을 주셨다.
Hôm qua tôi gửi cho cậu một lá thư.
Hôm qua tôi gửi một lá thư cho cậu.
어제 나는 친구에게 편지 한 통을 부쳤다.

3) ‘…에 넣다’
Cho rau vào nồi.
냄비에 야채를 넣어라.
Mẹ nhắc tôi cho quần áo vào máy giặt.
엄마가 세탁기에 빨래를 넣으라고 일깨워 주셨다.

4) ‘…에게 …를 시키다’
사역동사로 영어의 make나 let의 용법과 거의 같다.

Đi làm về tôi thường cho chó đi dạo.
나는 퇴근하고 나면 보통 개를 산책시킨다.
Hãy cho tôi biết anh lấy cái này ở đâu?
이거 어디에서 가져왔는지 알려주세요.

5) ‘…를 위해’
영어의 전치사 for와 같다. 뒤에 명사나 대명사가 온다.

Hắn viết cho cô ấy một bài thơ rất cảm động.
그는 그녀에게 매우 감동적인 한편의 시를 써주었다.
Đó là cách duy nhất tốt cho cả hai.
그게 두 사람 모두에게 좋은 유일한 방법입니다.

6) ‘…하게’ ‘…하도록’ ‘…을 위해’
목적을 표시하는데 통상 형용사가 뒤에 온다. 처음에 이런 문장을 보면 매우 어색하게 느껴지는데 자주 사용되는 표현이므로 익혀서 활용할 수 있어야 한다.

Trời nóng quá! Anh mở cửa ra cho mát.
더워요, 시원하게 문 좀 열어주세요.
Anh nên ăn kiêng cho đỡ béo.
살 빼기 위해 다이어트 해야 해요.
Các em hãy cố gắng tập thể dục cho khỏe.
건강을 위해 운동하려고 노력하세요.

7) cho가 mượn (빌리다) 이나 vay (돈을 빌리다) 와 함께 쓰일 때
베트남어에서는 ‘빌리다’와 ‘빌려주다’를 표현하는 방식이 독특해서 헛갈리기 쉽다. ‘A가 B에게서 C를 빌리다’ 는 ‘A mượn B C’, ‘A가 B에게 C를 빌려주다’ 는 ‘A cho B mượn C (A가 B에게 C를 빌리게 한다. 이 때 cho는 사역동사)’ 와 같은 형식으로 말한다. 빌리는 주체가 mượn 바로 앞에, 빌리는 대상(물건)이 mượn 바로 뒤에 위치하는 점에 유의해야 한다.

Cô ấy mượn em xe máy.
그녀가 동생에게서 오토바이를 빌리다.
☞ Cô ấy mượn xe máy em. 이라고도 말하는데 이것은 Cô ấy mượn xe máy (của/từ) em. 에서 của/từ 가 생략된 것으로 봐야 한다.

Cô ấy cho em mượn xe máy.
그녀가 동생에게 오토바이를 빌려주다 (그녀의 오토바이를 빌려주다)

만약에 ‘Cô ấy mượn xe máy cho em.’이라고 말하면 이것은 ‘그녀가 동생에게 오토바이를 빌려주다 (다른 사람의 오토바이를 빌려서 주다)’는 의미라고 한다.

유사한 단어로 Vay 가 있다. Vay는 돈을 빌린다는 의미로만 쓰는 동사인데 용법은 cho와 같다.

Tôi vay tiền (từ) ngân hang.
나는 은행에서 돈을 빌렸다.
Tôi cho cô ấy vay tiền.
나는 그녀에게 돈을 빌려 주었다.

저자 소개 : 황경석
LG전자와 LG 디스플레이에서 경영자로 재직하였으며 전국경제인연합회에서 중소기업 및 창업기업에 대한 경영자문 활동을 수행하였다. 경영전략 및 마케팅 분야의 컨설팅을 주로 하였으며 현재 하노이에서 베트남어를 공부하며 ‘알기쉬운 베트남어 – 쭈황과 함께’ 라는 유튜브 채널을 운영하고 있다. 한국 외국어대학교를 졸업하고 연세대학원의 경제학과와 서울대 최고경영자과정을 수료하였으며 저서로는 ‘속도경쟁사회’ 가 있다.

유튜브 채널 알기 쉬운 베트남어 – 쭈황과 함께
https://www.youtube.com/watch?v=3k85oBdNAik&list=PLbiVdvupeUU6iD1a5LgAoU5CTcqXj5OH9&index=5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.